Indefinite Frequency

N E D O L O Č E N A    F R E K V E N C A
dance concert / plesni koncert

 

 • PREMIERE: Zagreb Dance Center / Zagrebački plesni centar 11. 9.  2021
 • Choreography / koreografija: Charlie Brittain & Milan Tomášik
 • Performed by / izvedba: Charlie Brittain (UK), Endi Schrotter (HR) & Milan Tomášik (SK/SLO)
 • Music / glasba: Franci Krevh: MOZAIKI 1, Ištvan Marta: DOLL’S HOUSE STORY, Elliot Cole: POSTLUDES FOR BOWED VIBRAPHONE, Franci Krevh: MOZAIKI 2
 • Performed by / izvedba: Slovenski tolkalni projekt (Matevž Bajde, Tomaž Lojen, Franci Krevh, Luka Jahn k.g.)
 • Costumes / kostumi: Danijela Valentić Sever
 • Lighting Design / oblikovanje luči: Charlie Brittain, Milan Tomášik & Aljaž Zaletel
 • Technical Direction / tehnični direktor: Aljaž Zaletel
 • Production manager / produkcijski menedžer: Milan Tomášik
 • Production / produkcija: Društvo Slovenski tolkalni projekt, KUD Cortesia
 • Co-production / koprodukcija: Pan-Adria: Zavod EN-KNAP, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Kulturno umetniško društvo Moment, SNG Nova Gorica, Zagrebački plesni center, a.ArtistiAssociati Soc. Coop. in Zagrebački plesni ansambl
 • Co-funded by / sofinanciranje: Municipality of Ljubljana, Ministry of Culture of the Republic of Slovenia / Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo

 

I N D E F I N I T E   F R E Q U E N C Y is a dynamic and immersive dance-concert, performed by three dancers and four percussionists. The audience is invited to traverse a journey of ever-changing constellations which sees the trio of dancers navigate a dynamic spectrum of movement qualities and states. The work is evolved from our interest in the role of memory in the present moment and revolves around the ripple effect that even seemingly minor experiences have on our identities. Music, movement and light combine to build a rich tapestry of texture, space, time and architecture. Questions of quantum mechanics, polarities and duality charge the work as the dancing body becomes a conduit to realise and actualise the usually impalpable aspects the make us who we are. The work considers the infinite web of connections and constellations that exist between us as the performers embody and illustrate the polarities of play and power. Drums and dance have been linked throughout human history. The work utilises musical compositions that exude ritual pulse and rich sonority, scaffolding the piece with atmospheric charge.

N E D O L O Č E N A    F R E K V E N C A  je poglobljen dinamičen plesni koncert, ki ga izvajajo trije plesalci in štirje tolkalci. Občinstvo je povabljeno na potovanje po nenehno spreminjajočih se konstelacijah, po katerih se trojica plesalcev usmerja v dinamičnem spektru gibalnih kvalitet in stanj. Zasnova projekta je nastala iz spraševanja o pomenu spomina v sedanjem trenutku in se vrti okoli verižnega učinka, ki ga imajo celo dozdevno manj pomembne izkušnje na našo identiteto. Izbrana glasba, gib in svetloba ustvarjajo bogat mozaik teksture, prostora, časa in arhitekture. Vprašanja kvantne mehanike, polarnosti in dvojnosti povzdignejo delo, medtem ko plesno telo postaja vodnik za uresničitev in udejanjenje običajno neotipljivih vidikov, zaradi katerih smo to, kar smo. Delo upošteva neskončno mrežo povezav in konfiguracij, ki obstajajo med nami, medtem ko izvajalci utelešajo in ponazarjajo polarnosti igre in moči. Z ritmi bobnov je bil ples povezan skozi celotno človeško zgodovino. Za tokratni plesni koncert so izvajalci izbrali skladbe, ki izžarevajo močan ritualni utrip in bogato zvočnost.

Trailer:

 

Pictures:
 
©giovanni chiarot / visavi 2021
©giovanni chiarot / visavi2021
©giovanni chiarot / visavi2021
©Neven Petrović
©Neven Petrović
©Neven Petrović
©Neven Petrović

 

 

 

 

 

TOUR DATES 2021/22:

 11. 9. – ZAGREB, PREMIERE, Zagrebački plesni centar

27. 10. – LJUBLJANA, Španski Borci

29. 10. – RIJEKA, Hrvatski kuturni dom na Sušaku

30. 10. – MARIBOR,Moment, Amfiteater na II. gimnaziji

31. 10. – GORIZIA,Visavì Gorizia dance festival

14. 12. – SNG NOVA GORICA

23. 7. 2022 – SVETVINČENAT festival

 

REVIEWS/recenzija

15. 12. 2021, Neodvisni.art, Metod Zupan:

The images created by the gentle sounds of the vibraphone (Elliot Cole, Postludes for Bowed Vibraphone) in juxtaposing the solos of each of the dancers were simply magical.”„Podobe, ki so jih ustvarili nežni zvoki vibrafona (Elliot Cole, Postludes for Bowed Vibraphone) v sopostavitvi solov vsakega izmed plesalcev, so bile preprosto čarobne.“

The great perfection of the movement was also discernible from the strength from the mutual gravity of bodies that never touch, even if they stood only millimeters apart. Their disciplined movements of precise intensities were driven by mutual intertwining in a chain that led each action to the next.” „Veliko dovršenost giba je bilo razbrati tudi iz moči nad medsebojno gravitacijo teles, ki se nikoli ne dotaknejo, četudi so si stali zgolj milimetre narazen. Njihove disciplinirane gibe preciznih intenzitet je gnala medsebojna zazankanost v verigo, ki je vodila vsako akcijo v naslednjo.“

The contemporary dance body is often anonymous when performing in group choreographies so that it can submit to synchronization, collectivity, which is also present in the Indefinite Frequency. Nevertheless, the dancers retain their individuality, which is present mainly in choreographic solos and improvisations – Milan Tomášik is grand, Andy Schrotter rebellious, Charlie Brittain emphatic.” „Sodobnoplesno telo je pogosto anonimno, kadar nastopa v skupinskih koreografijah pa uniformno, da se lahko podredi sinhronizaciji, kolektivnosti, ki so prezentne tudi v Nedoločeni frekvenci. Kljub temu pa plesalci ohranijo svojo individualnost, ki je prisotna predvsem v koreografskih solih in improvizacijah – Milan Tomášik je velikopotezen, Endi Schrotter uporniški, Charlie Brittain emfatičen.“

11. 11. 2021, Plesnascena.hr, Jasna Čižmek Tarbuk:

“The dancers move with great virtuosity and speed in which, due to the sluggishness of the eye, the movements almost blend into the surfaces.”„Plesači se kreću velikom virtuoznošću i brzinom u kojoj se zbog tromosti oka pokreti gotovo stapaju u površine.“

“The performance is a playful vortex of energy and sound, with which the performers sovereignly lead us on an abstract journey through space and time, from reminiscing about dancing with ritual drums to “questions of quantum mechanics, polarity and duality ( …), and the dancing body becomes a conductor for the realization and actualization of unfathomable aspects that make us what we are”.„Predstava je zaigrani vrtlog energije i zvuka, kojima nas izvođači suvereno vode na apstraktno putovanje kroz prostor i vrijeme, od prasjećanja na ples uz obredne bubnjeve do „pitanja kvantne mehanike, polariteta i dualnosti (…), a tijelo koje pleše postaje provodnik za ostvarenje i aktualizaciju nedokučivih vidova koji nas čine onime što jesmo“.

27. 10. 2021, RTV SLO, Tina Šrot: https://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174817467

5. 11. 2021, RTV SLO, TV Maribor, Petra Skok: https://365.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174819853?fbclid=IwAR3na98MG0w1Gh1FFK3Y86FexE4gyAymrvss3lbsGGeQTPvUMMfp8Gerots

 

Scroll to Top